Stena möter de nya sänkta kraven på svavelutsläpp

Inom det europeiska utsläppskontrollområdet för svavel, SECA, som omfattar Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön får man sedan januari 2015 inte använda bunkerbränslen som innehåller mer än 0,1% svavel.

I början av 2015 byggde Stena Line därför om sin färja, Stena Germanica, så att motorerna kan köras både på lågsvavlig diesel – och som första fartyg i världen även på metanol. Detta som ett viktigt steg för att motsvara de skärpta kraven på minskade svavelutsläpp men även minska andra typer av emissioner till luft.

Metanol är ett utmärkt svavelfritt bränsle

Idag används metanol främst som råvara i kemikalieindustrin och som lösningsmedel. Men metanol är också ett utmärkt och svavelfritt bränsle som kan framställas från skogsråvara.

Med metanol minskar utsläppen av svavel och partiklar nästan helt. Dessutom blir det betydligt lägre utsläpp av kväveoxider. Det gör metanol till ett av de mest miljövänliga bränslen som existerar.

Att lagra metanol i en befintlig lagertank

Stena Oil gav IEW Group i uppdrag att utreda möjligheten att lagra metanol i en befintlig lagertank som Stenakoncernen äger. En tank som tidigare använts för lagring av bensin.

I vår förstudie ingick att identifiera, utreda och kostnadsberäkna de åtgärder som behöver genomföras för att den befintliga tanken ska uppfylla de krav som ställs vid lagring av metanol. I arbetet ingick även att kostnadsberäkna nya rörsystem för lossning och lastning.